Zakelijk

Levensfasebewust – Coaching

 

Levensfasebewust-diversiteitsbeleid gaat over het ontwikkelen, benutten en belonen van de talenten van iedere medewerker.

Daarvoor dient men rekening te houden met de individuele situatie van iedere medewerker. Daarbij kunnen allerlei factoren belangrijk zijn, zoals etnische afkomst, sekse, levensfase, kennis en ervaring en de manier waarop mensen in het leven staan.

 

Hoe benut je nu de kracht van de verschillen? Het is de bedoeling om mensen met hun talenten op het juiste moment in te zetten voor activiteiten en werkzaamheden die passen bij hun levensfase, persoonlijke kwaliteiten, wensen en omstandigheden.

 

Levensfasebewust coachen is erop gericht mensen en hun organisatie bewust te maken van kenmerken, kwaliteiten en hoe om te gaan met valkuilen passend bij de levensfase waarin men zich bevindt.

 

Hierbij kan men denken aan coachtrajecten voor zowel leidinggevenden als de medewerker zelf.

 

Groepsgerichte sessies, daarvoor is een mooie workshop ontwikkeld, waarbij levensfasebewustzijn en hoe daarmee om te gaan binnen werk en privé centraal staat.

 

In welke levensfase zit jij eigenlijk? Ben je een starter of zit je in een fase waarin je tevens de spil van je gezin bent? Kijk je inmiddels uit naar je pensioen? En in welke fase zit je collega?

 

Hoe creëer je als collega’s en als mens onderling begrip voor elkaars keuzes binnen een levensfase?

 

Daarbij wordt een verdieping gemaakt, door ons Westerse leven en omstandigheden te benaderen via de Oosterse filosofie. Denk hierbij aan energie. Wie ben ik, welke energie beweegt mij en de ander?

 

Het resultaat van zelfherkenning is zelfaanvaarding en zelfaanvaarding is een voorbode voor zelfbeheersing. Leven in balans.

 

Team- en Personal Coaching op basis van de Wu Xing

Internalisatie van verandering door inzicht en zelfverwezenlijking

 

Samenvatting:

Deze training bestaat uit een deel theorie (Kennis) en een deel praktijk (Oefeningen) Het zwaartepunt ligt hier op persoonlijke ontwikkeling.

Door nieuw inzicht in persoonlijke drivers en blokkades ontstaat meer zelfkennis en bewustzijn. Hierdoor ontstaat de noodzakelijke ruimte tot geïnternaliseerd effectiever gedrag. De methode die wij hierbij toepassen is gebaseerd op de oosterse Vijf Elementenleer; de Wu Xing.

   

 

Inleiding:

Reguliere westerse coaching trajecten houden zich vanuit een cognitieve benadering vooral bezig met gedrag dat helpt of tegenwerkt en geeft praktische handvatten om daar effectiever mee om te gaan. De oorsprong van het handelen wordt dan gezocht in de mentale of psychische aspecten van een individu.

 

De oplossing van managementvraagstukken wordt vaak gezocht in het vergroten van kennis en vaardigheden: een training in conflicthantering of een cursus omgaan met weerstand etc. Men kiest dan voor de aanpak van het meest zichtbare symptoom. Deze oplossing helpt wel op korte termijn, maar voor een effect op langere termijn is meer nodig dan alleen kennis en vaardigheden.

 

Onze aanpak gaat een stap verder en beschouwt de individuele mens als een complex geheel in een continu veranderende omgeving.

Wij richten ons daarom op de mens als geheel. Daarmee onderscheidt deze werkwijze zich van de meer gangbare, cognitieve aanpak. Voor ons bestaat de mens uit een complex van Fysieke, Mentaal/Psychische, Emotionele en Spirituele elementen in een altijd veranderende omgeving. Het vinden van een balans in deze elementen heeft en bepalende invloed op de effectiviteit van gedrag in die omgeving. Door het verkrijgen van nieuwe inzichten en bewustwording van je eigen kracht en hoe die in te zetten, ontstaat de mogelijkheid tot nieuw gedrag. Het ontstaan van persoonlijk leiderschap.


De Vijf Elementenleer (Wu Xing)

Onze aanpak komt voort uit een oosterse zienswijze die gebaseerd is op de vijf elementenleer (de Wu Xing). Deze leer is duizenden jaren geleden ontstaan in China en kenmerkt zich door een holistisch wereldbeeld waar de mens een onverbrekelijk onderdeel is van een groter geheel.

 

De Chinese mens heeft de wereld om zich heen altijd anders benaderd dan de Westerse mens. In het Westen is denken vaak duaal van karakter. Iets is wit of zwart, iets is waar of onwaar. Daar tussenin is weinig ruimte. De neiging om zich volledig te focussen op één aspect van een geheel, en dit als waarheid te bestempelen is kenmerkend voor de westerse zienswijze. Kernwaarden zijn dan bijvoorbeeld; macht, conflict, rechtlijnig en offensief.

De oosterse zienswijze kenmerkt zich vooral door een holistisch wereldbeeld waarin alles in het leven (de natuur, maar ook een gedachte of een daad) een cyclisch proces is en onderworpen aan de wetten van de natuur. Kernwaarden hier zijn dan bijvoorbeeld; samenwerking, harmonie, cyclisch en duurzaamheid.

Het proces van verandering hebben de Chinezen vervat in een model: het model van de Vijf Elementen. De Vijf Elementen leer laat zien hoe de verschillende aspecten van het leven elkaar wederzijds beïnvloeden.


Yin en Yang en de vijf elementen

Yin en yang hebben invloed op alles in het leven. We kunnen de werking van yin en yang uitleggen in het model van de drie krachten: hemel, mens en aarde.

Hemel staat voor inspiratie, spiritualiteit. Deze kracht is yang en geeft de mens letterlijk structuur. Hij houdt je overeind.

Aarde staat voor de natuurkrachten om ons heen, maar ook in ons (driften, lusten, behoeftes). Deze kracht is yin en geeft de mens stevigheid, een solide basis.

Hemel en Aarde komen samen in de Mens. Als je gezond bent en je zit lekker in je vel dan zijn Yin en Yang in balans. Maar, de mens maakt keuzes, waardoor Yin en Yang afwisselend in en uit balans raken.

Vanuit de wens om het dynamische spel tussen Yin en Yang te differentiëren ontstond het beschrijvingsmodel van de Vijf Elementen leer. Vanuit het taoïstische streven naar balans, laat het ook zien hoe disharmonie bestreden kan worden.

 

De vijf elementen staan, ieder apart, symbool voor specifieke kenmerken die ieder individu in zich draagt. Lichaam en geest worden gezien als samenhangend energetisch geheel dat constant onder invloed staat van een altijd veranderende omgeving (kosmos)

De mens bevindt zich tussen hemel en aarde en is onderhevig aan de invloed van de vijf elementen en probeert in deze omgeving in een harmonisch evenwicht te geraken.

Het model onderscheidt vijf elementen: hout, vuur, aarde, water, en metaal. Deze elementen staan op twee manieren met elkaar in verbinding: via een voedende cyclus (Sheng Tuan) en via een beheersende cyclus (Ke Tuan).


Chi

De levensenergie (Chi) die overal aanwezig is en ook door de mens stroomt, wordt beïnvloedt door de samenhang van de vijf elementen. Deze energie kan gestremd worden en een goede werking van lichaam en geest stagneren. Daardoor kan het denken, gewaarworden en handelen zodanig beïnvloed worden dat men er last van heeft en zelfs fysieke klachten veroorzaken.

 

Door meer kennis over de vijf elementen leer en het doen van verschillende oefeningen ontstaat bewustwording van de persoonlijke situatie (en in die van de anderen). Hierdoor ontstaan nieuwe inzichten en openheid en dat is de basis voor nieuw gedrag en voor een beter fysiek welbevinden. Kortom Lichaam en Geest in balans.

 

Aanpak: Over de training zelf,

In deze training werken we toe naar het moment waarop nieuw gedrag dat helpt ontstaat en oud gedrag dat tegenwerkt ophoudt.

Door kennis op te doen van een ander (oosterse) wereldbeeld en door praktische oefeningen te doen ervaart de trainee dat veranderen een nieuw en beter perspectief biedt en ook echt haalbaar is. De trainee wordt zich bewust van de voordelen om zich nieuw effectief gedrag eigen te maken. De trainee is zelf in staat meer balans in zijn/haar leven aan te brengen.

 

Na de trainingsdag is er een vervolg van een aantal persoonlijke coachgesprekken waarbij de ontwikkeling van de trainee centraal staat en wordt ondersteund.

 

Duur training: een volledige dag.

Voorbereiding: comfortabel zittende kleding aantrekken.

Coachgesprek: het aantal nader te bepalen, anderhalf uur per gesprek.
Teambuilding en groepscoaching:

Deze training kan ook gebruikt worden als een teambuilding sessie. Hierbij werken we toe naar een vorm van samenwerking die te typeren is als 'eenheid in verscheidenheid'. Eenheid staat voor de gemeenschappelijke basis die nodig is om wat dan ook te bereiken: teamvorming. Verscheidenheid staat voor de veelheid aan karakters, kennis en vaardigheden van de verschillende groepsleden, nodig om alle kanten van een probleem aan te kunnen.

 

Als eenheid ontbreekt en verscheidenheid niet wordt gerespecteerd ontstaan er problemen: groepen die als los zand aan elkaar hangen, een chaotisch verloop van de werkzaamheden, planningen die niet gehaald worden, mensen die hun tijd slecht gebruiken, ongemotiveerd lijken of problemen met elkaar hebben. Werken vanuit het bewustzijn van eenheid in verscheidenheid betekent vanzelf meer aandacht voor de ander (teamgeest) en meer verantwoordelijkheid voor het gezamenlijke doel.

 

Deze training kan ook als een katalysator en ondersteunend worden gebruikt aan andere trainingen of kick off bijeenkomsten voor bijvoorbeeld projectteams, omdat ze de opgedane kennis en ervaringen verdiepen. De deelnemers aan deze training werken voornamelijk aan hun geestelijke en lichamelijke ontplooiing.